akabana: (Default)
[personal profile] akabana
Tämänhetkinen inhokkisana on sitten "innovatiivinen". Eli olen kääntänyt liikaa IT-alan markkinointitekstejä, joissa kaikki on "innovatiivista". Voi helkutti tällaisia tyhjiä ja jonkun copywriterin mielestä hienolta kuulostavia adjektiiveja, jotka on sitten vielä pakko lainakopioida suoraan englannista suomeen...

Toinen vastaava on muuten "intuitiivinen". Miten helvatissa joku käyttöliittymä tms. voi olla intuitiivinen? Olen yrittänyt korvata tätä esim. sanoilla "helppokäyttöinen" tai "vaivaton", mutta kaikissa projekteissa se ei enää mene läpi, kun tuo yksi versio on jo vakiintunut.

En siis inhoa työtäni, mutta työtehtävien kanssa menee joskus hermo.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

akabana: (Default)
akabana

March 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 04:15 pm
Powered by Dreamwidth Studios