akabana: (Default)
[personal profile] akabana
Tiedotusasia niille, jotka eivät vielä tienneet: odotamme esikoistamme syntyväksi ensi äitienpäivän tienoilla. Onnitteluja, käytettyjä oheistarvikkeita ja hyviä neuvoja otetaan vastaan. Viime mainituista kiitetään, mutta ei luvata noudattaa :)

Ja mahaa ei saa taputella ilman lupaa tai tulee kulmahampaasta. Mur. (Taputtelu alkoi siis perjantaivisiitillä anoppilassa. Argh.)

Eli jos vaikutan jotenkin höperöltä ja hajamieliseltä, niin se johtuu sitten siitä, että aivot valuvat vauvaan :pP.S. Satunnaisesti päivittyvä odotusblogi löytyy täältä: [livejournal.com profile] vartojaiset. Tänne en ajatellut juurikaan tämän enempää aiheesta postata.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

akabana: (Default)
akabana

March 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:17 pm
Powered by Dreamwidth Studios