akabana: (Default)
[personal profile] akabana
Eli nykyinen valtuusto ei saakaan runnottua toriparkkia läpi vuoden viimeisessä kokouksessa, vaan asia siirtyy uuden valtuuston päätettäväksi. Kiitokset kiinteistölautakunnalle lisäselvitysten vaatimisesta:

http://www.ts.fi/?ts=1,3:1000:0:0,4:1:0:1:2008-11-25,104:1:578691,1:0:0:0:0:0:

Kerrankin tässä kaupungissa jää joku poliitikkojen ja yritysten lehmänkauppa toteutumatta. Tämäkin kysymys oli kuitenkin sen verran hyvin esillä kunnallisvaaleissa, että olisi ollut silkkaa demokratian pilkkaa ajaa asia väkisin läpi väistyvässä valtuustossa, jonka monet jäsenet eivät poistuvina valtuutettuina olisi olleet minkäänlaisessa poliittisessa vastuussa yhtään kenellekään (paitsi sille jollekin sukulaisen tai kaverin rakennusfirmalle, joka olisi käärinyt toriparkista hyvät rahat, mutta tällaistahan ei tietenkään kukaan sano ääneen).

Eikä mua oikeastaan haittaa yhtään myöskään se, että uudessa valtuustossa toriparkkihankkeen läpimeno on huomattavan paljon epätodennäköisempää kuin nykyisessä. ^_________________^

Jotain hyvää siis tässäkin päivässä (nimimerkki "niin kurja ja flunssainen olo, ettei tekisi mieli tulla töihin, mutta ei ole tarpeeksi sairas, että kehtaisi olla tulematta").
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

akabana: (Default)
akabana

March 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 04:22 pm
Powered by Dreamwidth Studios