akabana: (books icon)
[personal profile] akabana
Tämänkin uutisen huomasin näköjään vähän jäljessä - sen siitä saa, kun käy LJ:ssä vain kerran kuussa. Mutta setä Martin on siis ilmeisesti vihdoin saamassa valmiiksi viidennen osan Tulen ja jään laulua: http://grrm.livejournal.com/198122.html. Julkaisupäivä, joka tällä kertaa kuulemma on kiveen hakattu ("Barring tsunamis, general strikes, world wars, or asteroid strikes") oli siis 12.7. tänä vuonna.

Ken elää, se näkee. Siis ainakin sen, pitääkö tämäkään julkaisuaikataulu paikkaansa, mutta toivottavasti myös itse kirjan.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

akabana: (Default)
akabana

March 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 02:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios